Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA KLIENTÓW

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W DREZDENKU

 

Klauzula informacyjna

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiazywac Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane popularnie jako „RODO”). RODO obowiazywac bedzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wiec takze w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujacych przetwarzanie danych osobowych, które beda mialy wplyw na wiele dziedzin zycia. Wypelniajac obowiazek wynikajacy z nowych regulacji prawnych Osrodek Pomocy Spolecznej w Drezdenku  informuje, ze 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Gminy Drezdenko z siedziba w Drezdenku przy ul. Marszalkowskiej 18,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych Osobowych –  którym moze sie Pani/Pan skontaktowac telefonicznie – tel.95 761 78 86 lub poprzez   e-mail:  m.buzalska@ops.drezdenko.pl we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych  z przetwarzaniem danych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonywania zadan wlasnych oraz zadan zleconych realizowanych glównie na podstawie ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., ustawy o pomocy spolecznej z 12 marca 2004 r., ustawy o swiadczeniach rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków do swiadczen rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,  program "Dobry Start" w celu wypelnienia obowiazków prawnych ciazacych na Osrodku Pomocy Spolecznej w Drezdenku zapewnienia bezpieczenstwa i zabezpieczenia mienia. Beda udostepnianie tylko na podstawie obowiazujacych przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbedne do wypelniania obowiazku prawnego, wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycza, podjecia dzialan na zadanie osoby, której dane dotycza przed zawarciem umowy, jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawa przetwarzania danych osobowych moze byc równiez zgoda. Nie udostepniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upowaznionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, dotyczy kazdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3,  nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbedne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemozliwe jest zawarcie umowy.
 6. Twoje dane beda przechowywane nie dluzej niz jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony wlasciwym przepisem prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- w/w ma zastosowanie , jezeli szczególowe przepisy prawa nie stanowia inaczej.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z prawem.
 2. Administrator zapewnia wszelkie srodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyslnym zniszczeniem, przypadkowa utrata, zmiana, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem , zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJETYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

 

Klauzula informacyjna

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiazywac Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane popularnie jako „RODO”). RODO obowiazywac bedzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wiec takze w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujacych przetwarzanie danych osobowych, które beda mialy wplyw na wiele dziedzin zycia. Wypelniajac obowiazek wynikajacy z nowych regulacji prawnych Osrodek Pomocy Spolecznej w Drezdenku  informuje, ze 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Gminy Drezdenko z siedziba w Drezdenku przy ul. Marszalkowskiej 18,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym moze sie Pani/Pan skontaktowac telefonicznie – tel.95 761 78 86 lub poprzez   e-mail:  m.buzalska@ops.drezdenko.pl we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych  z przetwarzaniem danych. 

 

2. Twoje dane przetwarzane sa w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczenstwa na terenie „Osrodka Pomocy Spolecznej w Drezdenku”. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane sa wylacznie w zakresie zwiazanym z realizacja powyzszych celów. Nie udostepniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upowaznionych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Administrator nie zamierza przekazywac Twoich danych do panstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowych.

 

5. Twoje dane beda przechowywane nie dluzej niz przez okres jednego miesiaca. Przetwarzanie danych osobowych za pomoca systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: droge wjazdowa do osrodka, drogi zewnetrzne oraz parkingi znajdujace sie na terenie osrodka, wejscia do budynków a takze czesc obszaru znajdujacego sie wewnatrz urzedu.

 

6. Masz prawo zadac od Administratora dostepu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak równiez masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

7. W zwiazku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysluguje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowal wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolna forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,w szczególnosci do analizy lub prognozy aspektów dotyczacych pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan, wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W DREZDENKU

 

Klauzula informacyjna

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiazywac Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane popularnie jako „RODO”). RODO obowiazywac bedzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wiec takze w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujacych przetwarzanie danych osobowych, które beda mialy wplyw na wiele dziedzin zycia. Wypelniajac obowiazek wynikajacy z nowych regulacji prawnych Osrodek Pomocy Spolecznej w Drezdenku  informuje, ze 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Gminy Drezdenko z siedziba w Drezdenku przy ul. Marszalkowskiej 18,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym moze sie Pani/Pan skontaktowac telefonicznie – tel.95 761 78 86 lub poprzez   e-mail:  m.buzalska@ops.drezdenko.pl we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych  z przetwarzaniem danych. 

3.        Twoje dane przetwarzane sa w celach zwiazanych ze stosunkiem pracy. Podanie twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy jest obowiazkowe a w pozostalym zakresie dobrowolne.

4.        Twoje dane osobowe przetwarzane sa wylacznie w zakresie zwiazanym z realizacja powyzszych celów. Nie udostepniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upowaznionych na podstawie przepisów prawa.

5.        Administrator nie zamierza przekazywac Twoich danych do panstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowych.

6.        Twoje dane beda przechowywane nie dluzej niz jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony wlasciwym przepisem prawa.

7.        Masz prawo zadac od Administratora dostepu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak równiez masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8.        W zwiazku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysluguje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.        W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowal wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolna forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególnosci do analizy lub prognozy aspektów dotyczacych pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan, wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".