Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KLIENTÓW

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DREZDENKU

 

Klauzula informacyjna

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  informuje, że 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Drezdenko z siedzibą w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej 18,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Magdalena Buzalska – Maltz, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.95 761 78 86 lub poprzez   e-mail:  m.buzalska@ops.drezdenko.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., ustawy o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,  program "Dobry Start" w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3,  nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- w/w ma zastosowanie , jeżeli szczegółowe przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z prawem.
 2. Administrator zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

 

Klauzula informacyjna

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  informuje, że 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Drezdenko z siedzibą w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej 18,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Magdalena Buzalska – Maltz, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.95 761 78 86 lub poprzez   e-mail:  m.buzalska@ops.drezdenko.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych. 

 

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku”. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do ośrodka, drogi zewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie ośrodka, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz urzędu.

 

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DREZDENKU

 

Klauzula informacyjna

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  informuje, że 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Drezdenko z siedzibą w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej 18,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Magdalena Buzalska – Maltz, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.95 761 78 86 lub poprzez   e-mail:  m.buzalska@ops.drezdenko.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych. 

3.        Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.

4.        Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5.        Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.        Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

7.        Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8.        W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.        W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".