Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

ZARZĄDZENIE NR 5 /2009

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

z dnia 14.04.2009r.

 

 

 

 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Na podstawie:

 1. ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy  (Dz.U. z 1998r. Nr 19, poz.94 z późn.zm),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn.zm),
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458)
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców  dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn.zm),
 5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy ( Dz.U. Nr 60, poz. 281),
 6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (.Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn.zm.),

7.       ustawy z dnia Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.),

8.       ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm).

 

 

 

 

Ustalam Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku zwany w dalszej
części zarządzenia „Regulaminem”, o  poniższym brzmieniu
:

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy u pracodawcy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§2

1. Regulamin pracy obowiązuje pracowników, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.

2. W sprawach nie uwzględnionych w regulaminie pracy obowiązują przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

 

§3

1. Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o:

-       pracodawcy - należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku,

-       pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostająca z pracodawcą w stosunku pracy.

 

 

 

 

Rozdział II

Podstawowe obowiązki pracownika

 

 

§ 4

 

1.       Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie
się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2.       Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1)       przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2)       przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku w zakładzie pracy,

3)       przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4)       dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie pracodawcy oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5)       przestrzegać zasad współżycia społecznego,

6)       przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

 

§ 5

Rażącym naruszeniem przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności:

1)       złe i niedbałe wykonywanie pracy, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

2)       nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

3)       stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy,

4)       zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

5)       niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników oraz klientów,

6)       niewykonywanie poleceń przełożonych,

7)       nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

8)       nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej pracodawcy.

 

§ 6

Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt. 1 KP uważa
się w szczególności:

1)       samowolne opuszczenie stanowiska pracy lub nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy,

2)       stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy,

3)       stawienie się do pracy w stanie odurzenia narkotykowego i używanie narkotyków w miejscu pracy,

4)       uporczywe naruszanie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 7

 1. W razie podejrzenia lub stwierdzenia, że pracownik naruszył obowiązek trzeźwości, bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić go do wykonywania pracy i przebywania
  na terenie zakładu pracy.

2.       Za zgodą pracownika kontrolę jego trzeźwości przeprowadza bezpośredni przełożony lub inny pracownik upoważniony przez pracodawcę.

 1. Badania stanu trzeźwości dokonuje się odpowiednim, atestowanym przyrządem przez pomiar wydychanego powietrza.
 2. W razie, gdy pracownik nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli jego trzeźwości, przeprowadzenie takiej kontroli zleca się organom policji.
 3. Osoba przeprowadzająca kontrolę trzeźwości pracownika sporządza protokół z kontroli.
 4. W przypadku potwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu wynikiem kontroli, pracownik jest obowiązany ponieść koszty tej kontroli.

 

 

Rozdział III

Zakres obowiązków pracodawcy

§8

1. Pracodawca ma obowiązek w szczególności:

1)             zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2)             organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

3)             organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

4)             przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

5)             przeciwdziałać mobbingowi,

6)             zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

7)             terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

8)             ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

9)             stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

10)         zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

11)         stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

12)          prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

13)          wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

2.   Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania
w zatrudnieniu w formie pisemnej.

3.       Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w formie pisemnej informacji o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia dotyczące organizacji pracy, ładu i porządku

 

§9

 

1.       W celu zapewnienia kontroli obecności oraz punktualnego rozpoczęcia pracy, pracownik ma obowiązek potwierdzenia przybycia do pracy i obecności w pracy poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

2.       Pracownik powinien przebywać na swoim stanowisku pracy. Nie jest dozwolone niczym nieuzasadnione opuszczanie stanowiska. Jeśli pracownik z ważnych przyczyn musi opuścić teren ośrodka  w czasie pracy godzinę wyjścia i powrotu powinien zgłosić kierownikowi OPS.

3.       Przebywanie pracownika na terenie ośrodka  poza godzinami pracy dozwolone jest tylko po wyrażeniu na to pisemnej zgody przez kierownika OPS.

 

§ 10

 

Zabronione jest wykonywanie na terenie zakładu pracy przez pracownika jakichkolwiek prac na rachunek prywatny bez uprzedniej zgody pracodawcy. Zakaz dotyczy także pracy wykonywanej poza godzinami pracy.

 

§ 11

 

Używanie telefonów służbowych dla celów prywatnych dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody pracodawcy. Koszty prywatnych połączeń telefonicznych powinny zostać pokryte przez pracownika.

 

§ 12

 

Niedozwolone jest palenie tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych Ośrodka.

 

§ 13

 

1. Pracownik jest obowiązany zawiadomić swojego przełożonego o wszelkich przeszkodach w procesie pracy.

2. Po zakończeniu pracy pracownik jest obowiązany uporządkować swoje miejsce pracy, schować narzędzia pracy i dokumenty w miejscu na ten cel przeznaczony oraz sprawdzić, czy pozostawione pomieszczenie nie stanowi zagrożenia pożarowego.

 

§ 14

 

 

Pracownik jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy dotyczącej funkcjonowania pracodawcy jak np. stan finansów, struktury organizacyjnej, wielkości wynagrodzeń (w tym własnego) oraz wiadomości stanowiących tajemnicę służbową.

§ 15

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do przekazania wszystkich należących do pracodawcy przedmiotów, które zostały mu powierzone, w stanie uporządkowanym, osobie upoważnionej lub pracodawcy.

 

§ 16

 

1.     Pracodawca ma prawo wydawać zarządzenia wewnętrzne w zakresie organizacji pracy i porządku
w procesie pracy, a pracownicy są obowiązani wykonywać te zarządzenia.

2.     Pracodawca ma prawo wydawać decyzje i polecenia pracownikom bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby upoważnionej  w zakresie organizacji pracy i porządku w procesie pracy, a pracownicy są obowiązani wykonywać te decyzje i polecenia.

 

Rozdział V

Odpowiedzialność materialna pracowników

 

§17

 

1.     Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

2.     Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

3.     W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie można ustalić stopnia winy
i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.

4.     Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty
3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

5.     Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika
oraz wysokość powstałej szkody.

 

§18

Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

 

 

Rozzdział VI

Rozkład czasu pracy

 

§ 19

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na jego terenie
  lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań.
 2. Czas pracy pracowników wynosi od poniedziałku do piątku 8 godzin na dobę oraz przeciętnie
  40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Soboty są dniami wolny od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

3.       Czas pracy pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócony wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Do czasu pracy pracowników niepełnosprawnych wlicza się przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek w wymiarze 15 minut dziennie, które przysługują niezależnie
od przerwy w pracy trwającej dodatkowe 15 minut przewidzianej przez kodeks pracy

4.       Określenie czasu pracy.

Czas pracy pracowników Ośrodka ustala się następująco:

       - w poniedziałki w godz. 8.00-16.00

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00

Czas Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy ustala się następująco:

       -od poniedziałku do piątku od 07.00-15.00

               Czas pracy Klubu Seniora ustala wewnętrzny regulamin Klubu Seniora.

 1. Pracownikom,  których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje prawo
  do 15 minut płatnej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy
 2. Pora nocna trwa 8 godzin pomiędzy godziną 2300 a godziną 700 dnia następnego.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych może nastąpić w szczególnych przypadkach na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Decyzję w sprawie pracy pracownika w godzinach nadliczbowych podejmuje każdorazowo kierownik OPS w formie pisemnej w zeszycie nadgodzin. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracownik niepełnosprawny nie może  pracować w godzinach nadliczbowych.
 4. Pracownikom za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1 KP, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.
 5. Niedziele i  święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 w tym dniu a godziną 600 następnego dnia.

 

Rozdział VII

Wynagrodzenia

 

§20

1.       Termin wypłaty wynagrodzenia ustala się do 30 każdego miesiąca.

2.       Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

3.       Wynagrodzenie wypłaca się w gotówce, do rąk pracownika, w kasie OPS, w godzinach jej otwarcia.
Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie wypłaca się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.

4.       Pracownik jest obowiązany do nieujawniania nikomu wysokości swojego wynagrodzenia.

 

§ 21

Szczegółowe warunki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania ustala regulamin wynagradzania.

 

Rozdział VIII

Zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy

 

§22

1.       Pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. 

2.       W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami o których mowa w ust. 1, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić kierownika Ośrodka o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie
jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienie może nastąpić osobiście, telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną, przez inne osoby lub pocztą. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

3.     Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy są:

1)       zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)       decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3)       oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem,

4)       imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach
o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

5)       oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny,

6)       zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji.

 

4.   W razie spóźnienia się do pracy, pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika Ośrodka o przyczynie spóźnienia. Kierownik podejmuje decyzję w sprawie usprawiedliwienia spóźnienia do pracy.

 

 

§23

 

1.       Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu Pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

2.       Pracodawca, między innymi, jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

1)       wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,

2)       na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach
o wykroczenia,

3)       wezwanego w celu wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed organem ds. wykroczeń (łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),

4)       na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka
tej komisji, dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,

5)       na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych,

6)       będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także na szkolenie pożarnicze
 (w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),

7)       będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny
do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli
 nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

§ 24

 

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w razie:

 

1) ślubu pracownika - przez 2 dni,

2) urodzenia się dziecka pracownika   przez 2 dni,

3) ślubu dziecka - przez 1 dzień,

4) zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma, macochy - przez 2 dni,

5) zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - przez 1 dzień.

 

§ 25

1. Na pisemny wniosek pracownika, bezpośredni przełożony może udzielić mu zwolnienia od pracy, jeżeli
nie spowoduje to zakłóceń w procesie pracy.

2. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

3. Na pisemny wniosek pracownika, za zgodą kierownika Ośrodka, pracownik może odpracować czas zwolnienia od pracy udzielonego z ważnych przyczyn osobistych.

4. Czas odpracowania, o którym mowa w ust. 3 nie jest czasem pracy w godzinach nadliczbowych.

 

 

 

Rozdział VIII

Urlopy

 

 

§26

 

1.     Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracownik
nie może zrzec się prawa do urlopu.

2.     Pracodawca na pisemny wniosek pracownika udziela urlopu wypoczynkowego.

3.     Wymiar urlopu ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględnia okresy zatrudnienia i okres nauki.

4.     Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym
nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu
do kierownika Ośrodka. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu w miarę możliwości jak najwcześniej, tak by umożliwić pracodawcy zorganizowanie zastępstwa i zapewnienie normalnego toku pracy. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej informacji na druku obowiązującym u pracodawcy, z uwzględnieniem ust. 4. 

5.     Pracownik, który zgłosił zamiar wykorzystania urlopu, o którym mowa w ust. 3, w dniu jego rozpoczęcia zobowiązany jest powiadomić o tym kierownika Ośrodka telefonicznie, a następnie – niezwłocznie
po powrocie do pracy potwierdzić jego wykorzystanie w formie pisemnej informacji.

§ 27

 

1.      Pracodawca może na pisemny wniosek pracownika udzielić mu urlopu bezpłatnego.

2.      Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

3.      Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

4.      Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo
do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia
jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Urlop dodatkowy nie przysługuje pracownikowi, który jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w roku kalendarzowym lub urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, wówczas zamiast tego urlopu przysługuje dodatkowy urlop 10 - dniowy.

 

 

Rozdział IX

Odpowiedzialność porządkowa

 

§ 28

1.       Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji  i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1)         karę upomnienia,

2)         karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może stosować karę pieniężną.

3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie
3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

4. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując
go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

5. Karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 

§29

1.  Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy
i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań pracodawcy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:

1) nagroda pieniężna

2) pochwała pisemna

2.  Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, przyznaje pracodawca.

3.  Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

 

Rozdział X

BHP i ochrona p.poż.

 

§30

1.       Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

2.     Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1)       organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2)       zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3)       zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy.

 

§31

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1)         znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu,

2)         wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek ,

3)         dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy,

4)         stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5)         poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym, stosować się do wskazań lekarskich,

6)         niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia,
o grożącym im niebezpieczeństwie,

7)         współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

 

§32

1.       W trakcie szkolenia wstępnego specjalista bhp zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy u pracodawcy.

2.       Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy.

3.       Pracodawca zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.       Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzane jest raz
na 3 lata.

4.       Szkolenie okresowe dla pozostałych pracowników przeprowadzane jest raz na 5 lat.

5.       Wykazy osób podlegających szkoleniu podstawowemu oraz okresowemu pracodawca ustala odrębnie.

 

§33

1.       Ośrodek jest obowiązany dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

2.       Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej określa odrębne zarządzenie.

 

§34

1.Wykaz prac wzbronionych kobietom.

Pracodawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie szczególnej ochrony pracy kobiet.

-wyciąg z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 ze zm.)

2. W zakresie dźwigania i podnoszenia ciężarów:

Sposób przemieszczania ciężarów

Dopuszczalna norma

Uwagi

a) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów

- o ile praca odbywa się stałe

- o ile praca ma charakter dorywczy

 

 

12 kg

20 kg

 

 

b) ręczne przenoszenie ciężarów pod górę ( schody, pochylnie ):

- o ile praca odbywa się stałe

- o ile praca ma charakter dorywczy

 

 

8 kg

15 kg

 

c) na taczkach jednokołowych po pow. równej, gładkiej o stałej twardości lub po ułożonych deskach

 

 

 

50 kg

masy ciężarów obejmują masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym 2%

d)  na 2, 3, 4 - kołowych wózkach poruszanych ręcznie

 

80 kg

jak w pkt c)

 

e) w wagonikach po szynach

300 kg

jak w pkt c) z tym, że o pochyleniu nie przekraczającym 1%

 

3.        Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią wzbronione są:

1)     wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,

2)     prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,

3)     prace w pozycji wymuszonej,

4)     prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

4.       Dla kobiet w ciąży wzbronione są prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

§35

1.     Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2.     Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

3.     Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy

4.     Regulamin  pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, które każdy pracownik potwierdzi odrębnym pismem, z mocą obowiązującą
od 14.04.2009r.

5.     Zarządzenie nr 10/2008r. z dnia 22.12.2008r. w sprawie regulaminu pracy traci moc z dniem 14.04.2009r.

 

 

 

 

                                                                                                                             /-/ Maria Borenstein

                                                                                                              …………………………………………………..

Drezdenko, dnia 14.04.2009r.                                                        (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

      do składania oświadczeń w jego imieniu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".