Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Regulamin Klubu Seniora "Drzeń"

REGULAMIN KLUBU SENIORA „DRZEŃ”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.      Klub Seniora zwany dalej Klubem Seniora „Drzeń” został utworzony w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

2.      Klub swoja działalność opiera o niniejszy regulamin.

3.      Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany przy ul. Aleja Piastów 1 w Drezdenku.

4.      Klub swoja działalność obejmuje teren miasta i gminy Drezdenko.

5.      Opiekę nad Klubem sprawuje pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

6.      Do Klubu Seniora mogą być przyjęci:

- seniorzy z terenu miasta i gminy Drezdenko,

- inne osoby zainteresowane działalnością Klubu.

 

 

Rozdział II

Cele i podmioty działania

 

1.      Celem nadrzędnym Klubu jest aktywowanie środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego.

2.      Do podstawowych zadań Klubu należy:

- rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów,

- organizowanie spotkań tematycznych,

- organizowanie wycieczek krajoznawczych,

- organizowanie wycieczek kulturoznawczych,

- organizowanie imprez okolicznościowych,

- organizowanie różnego rodzaju sekcji,

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

1.      Organem stanowiącym Klubu jest zebranie ogólne członków Klubu.

2.      Organem wykonawczym jest Zarząd Klubu, w skład którego wchodzą:

- prezes,

- skarbnik,

- sekretarz,

- członek Zarządu,

- członek Zarządu,

- członek Zarządu,

- członek Zarządu,

- członek Zarządu

3.      Klub Seniora zarządzany jest przez pracownika OPS w Drezdenku oraz przez Zarząd Klubu.

4.      Członkowie Zarządu są wybierani na zebraniu ogólnym w głosowaniu tajnym, np. zwykłą większością głosów.

5.      Zarząd działa w interesie swoich członków.

 

Rozdział IV

Finanse

 

1.      Klub Seniora „Drzeń” finansowany jest z:

- dotacji OPS w Drezdenku,

- innych dotacji

 

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora „ Drzeń”

 

1.      Do obowiązków członków Klubu należy:

- przestrzeganie regulaminu placówki,

- przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie,

- poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników,

- dbałość i poszanowanie sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki,

- kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec    członków Klubu i pracowników,

- godne reprezentowanie Klubu,

- przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia.

2.      Do praw członków Klubu należy:

- poszanowanie swoich prawi godności osobistej,

- wolność słowa przekonania i wyznania,

- rozwijanie własnych zainteresować,

- uczestnictwo we wszystkich sekcjach i zajęciach,

- korzystanie z wyposażenia Klubu,

- uczestnictwo w imprezach oraz wycieczkach,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie,

- uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

1.      Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

2.      Klub używa podłużnej pieczęci o brzmieniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Klub Seniora „ Drzeń”

ul. aleja Piastów 1

66-530 Drezdenko

095 762 95 13

3.      Niniejszy regulamin wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

 

 

 

Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej

/-/ Maria Borenstein

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".