Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku  
o naborze n
a wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku

 

Na podstawie  Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U, z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku

 

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18;  66-530 Drezdenko  
 tel.
95 7621651

 

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat.

 

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

 

4. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

 

5. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54

ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn.  zm.).

 

6. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne od kandydata:

1.        posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2.        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.        nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.        posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5.        spełnia jeden z poniższych warunków:

a.       ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

b.      ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c.       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d.      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

e.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem pracy:

 

  1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o podatku VAT,
  2. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej, znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych  oraz Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
  3. praktyczna umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych,
  4. umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów,
  5. znajomość aplikacji komputerowych takich jak: program księgowy, obsługa urządzeń biurowych,
  6. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,  umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  7. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista

 

 

7.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3.       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4.       terminowe prawidłowe rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz ich analiza,

5.       dokonywanie przelewów,

6.       dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

7.       prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

8.       przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

9.       nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

10.   przekazywanie naliczonych odpisów z ZFSŚ oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i  kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

11.   kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w  Ośrodku Pomocy   Społecznej (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),

12.   właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną.

13.   opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

14.   prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów ( dochody budżetu państwa i gminy),

15.   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,

16.   odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

17.    prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,

18.   rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

19.   współpraca ze Skarbnikiem Gminy,

20.   prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,

21.   wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej należą do kompetencji głównego księgowego.

9. Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys -  Curriculum Vitae, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, pełne dane adresowe wraz z numerem telefonu kandydata,

3.      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku  Głównego Księgowego,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje – potwierdzone za  zgodność z oryginałem przez kandydata,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy– potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

6.      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 168 z późn. zm),

7.      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub posiadaniu obywatelstwa innego  kraju, wskazanego w ust.6 pkt 1, z jednoczesnym oświadczeniem o posiadaniu znajomości  języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, potwierdzoną jednym z dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.04.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa  polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz.539);

8.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.      oświadczenie o braku prawomocnie skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 

Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści  klauzulę: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ………. .”

 

10. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2.      wynagrodzenie za prace wypłacane raz w miesiącu, z dołu do dnia 28 każdego miesiąca,

3.      zakładany termin rozpoczęcia pracy od 1 sierpnia 2018roku,

4.      praca na pierwszym piętrze budynku, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się wózkiem inwalidzkim, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

11. Informacja dotycząca  wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosi conajmniej niż 6%.

12. Sposób, miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku” w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka ) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Marszałkowska 18 woj. lubuskie, pokój nr 16.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości  lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Zastrzegamy, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do wstawienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (http://www.opsdrezdenko.bip.net.pl/) Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka  w Drezdenku .

 

13. Informacje dodatkowe

 

Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z dwóch etapów:

1.      I etap – kwalifikacja formalna – sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna;

2.      II etap –test wiedzy  kwalifikacja merytoryczna – rozmowa  kwalifikacyjna komisji konkursowej z kandydatem  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18.

O terminie przeprowadzenia II etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną          powiadomione telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie pytania z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych zagadnień określonych w ogłoszeniu o konkursie. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

 

                                                                                                          Kierownik

                                                                                              /-/ Wioletta Kantor – Kmiecik

Drezdenko, dnia 06 czerwca 2018r.

 

Załączniki

formularz , oświadczenie, informacja (250.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".