Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SKŁADANIE OFERT "ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KOLONII LETNICH Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM"

            KO.271.3.2018                                                         Drezdenko, dnia 29 maja 2018r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku zaprasza do składania ofert „Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym”.  

 

I.                   Nazwa oraz adres Zamawiającego :

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marszałkowska 18,

66-530 Drezdenko

tel. 95 761 78 86,

 

II.                Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” ( tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm). 

 

III.             Opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy :

 

1.      Kolonie należy zorganizować w terminie 01.07.2018r. do 31.08.2018r.

2.      Wiek uczestników : dzieci w wieku od 6 do 15 lat z terenu Gminy Drezdenko,

3.      Liczba uczestników : mini. - 20 dzieci, max .-40 dzieci ,

4.      program kolonii winien obejmować: zajęcia profilaktyczne uwzględniające tematykę: skutków spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających, stosowania przemocy, uzależnienia behawioralne oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe,

5.       Uczestnicy kolonii winni mieć zapewnione:

a)      cztery posiłki dzienne: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację,

b)      pierwszy posiłek ( obiad ) uczestnicy otrzymają w dniu przyjazdu na kolonię,
a ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

6.      Kolonia powinna odbywać się w atrakcyjnej, nadmorskiej miejscowości,
w niewielkiej odległości od plaży, bez konieczności dowozu dzieci na plażę,

7.      Wykonawca zapewni korzystanie z kąpielisk wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, spełniających warunki określone przepisami prawa pod opieką wychowawców i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

8.      Wykonawca zapewnia dowóz i opiekę w czasie przewozu dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji kolonii i z powrotem do miejsca zamieszkania,

9.      Forma wypoczynku nie może być krótsza niż 10 dni kalendarzowych ,

10.  Wykonawca zapewni dzieciom i młodzieży ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące przewóz i pobyt na każdego uczestnika kolonii,

11.   Wykonawca winien jest zapewnić opiekę medyczną ze strony stałej pielęgniarki i dochodzącego lekarza oraz podstawowy zestaw leków i innych środków pomocy doraźnej.

 

IV.              Warunki w zakresie lokalu, w którym przebywać będą dzieci w czasie trwania kolonii potwierdzone rezerwacja miejsc.

 

1.       Budynek musi być murowany, z zapleczem kuchenno – socjalnym , ogrodzony z monitoringiem,

2.      Pokoje powinny być maksymalnie sześcioosobowe z łazienką przy każdym pokoju,

3.       Do Przedkładanej oferty Wykonawca przedstawi opis miejsca pobytu dzieci i młodzieży ze wskazaniem adresu, opisu bazy, przy zachowaniu wymagań określonych powyżej,

 

V.                 Warunki osobowe:

 

1.      Wymagania, co do obsady osobowej:

a)      wychowawca przypadający na 12 osób,

b)      kierownik placówki,

c)      wychowawca posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych,

d)      osoba prowadząca zajęcia rekreacyjno – sportowe,

e)      pielęgniarka,

f)        lekarz ( dochodzący).

2.      opiekę nad dziećmi w trakcie trwania kolonii zapewniają:

a)      wychowawcy posiadają stosowne kwalifikacje,

b)      wychowawcy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych
( obejmujący zakres tematyczny: alkohol, narkotyki, przemoc ) z dziećmi.

3.      Kwalifikacje wychowawców należy udokumentować kopiami dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,

4.       Kadra powinna legitymować się kwalifikacjami, o których mowa w art. 92 p ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2017, poz. 2198 ze zm.),

5.      Każdy opiekun powinien posiadać przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w ciągłej pracy z dziećmi i młodzieżą potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami oraz referencjami wystawionymi przez macierzysta placówkę.

 

VI.              Istotne warunki przyszłej umowy.

 

1.      Podpisanie umowy z Wykonawcą będzie możliwe po dostarczeniu przez niego listy wychowawców oraz dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje ( określonych w pkt. V ppkt. 3) ,

2.      Płatność  za przeprowadzone kolonie zostanie wypłacona po zakończeniu zadania oraz dostarczeniu sprawozdania z jego realizacji, w terminie do 1 miesiąca.

 

 

VII.           Pozostałe wymagania :

 

1.      Gmina Drezdenko zastrzega sobie prawo kontroli kolonii. Utrudnienie bądź uniemożliwienie kontroli będzie podstawą do wypowiedzenie umowy podobnie jak negatywny wynik kontroli.

2.      Wykonawca niezwłocznie (tj. do 3 dni ) powiadomi Gminę o każdej zmianie kadry
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przedkładając jednocześnie wszystkie określone w warunkach osobowych dokumenty.

3.      Gmina Drezdenko zapewni rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek, oraz dostarczy karty kwalifikacyjne do dnia 26.06.2018r.

4.      Wykonawca w przypadkach dotyczących dzieci ( wyjazd z miejsca wypoczynku , nagła choroba, wypadek ) natychmiast ( tj. do 24 h) powiadomi Gminę i rodziców
o wszystkich takich przypadkach.

5.      Wykonawca przedstawi sprawozdanie pisemne z realizacji zadania wraz
z dokumentacja zdjęciową.

 

VIII.        Ocena ofert:

1.      Cena 70%,

2.      Warunki oferowane uczestnikom 30 %

 

 

IX.              Załączniki:

 

1.      Ofertę cenową zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia,

2.      Wykaz kadry - wychowawców wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,

3.      Opis miejsca pobytu dzieci wraz ze wskazaniem adresu, opisu bazy,

4.      Program profilaktyczny,

5.      Program wypoczynku,

6.      Kserokopie polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,

7.      Kserokopie zezwolenia na organizowanie imprez rekreacyjnych , o których mowa w art.4 ust.1  ustawy o usługach turystycznych ( dz. U. 2017, poz. 1553 ze zm). Ważne co najmniej do 31 sierpnia 2018r.

8.      Referencje, w tym właściwego dla organizatora Kuratorium Oświaty potwierdzające doświadczenie w zakresie organizacji kolonii dla dzieci,

9.      Kserokopie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie organizacji imprez turystycznych ważnej przynajmniej do 31 sierpnia 2018r.

10.   Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

11.  Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę

12.  O niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

13.  Oświadczenie , że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

14.  Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie
z ofertą i że w tym zakresie  zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,

15.   Oświadczenie, że podmiot składający ofertę zgodnie z art.21 ustawy z dnia 16 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016r. poz.862 z poźn. zm.) sprawdził, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczane w rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym (RSTPS).

 

X.                 Składanie oferty:

 

1         Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku, przy ul. marszałkowskiej 18, 66-530 Drezdenku w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym”.  

2        Termin składania ofert : do dnia 18 czerwca 2018r.

3        Osoba do kontaktu: Magdalena Buzalska –Maltz tel. 95 761 78 86,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

formularz ofertowy (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".