Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

  

1.      Nazwa i adres jednostki:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko

2.      Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

3.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

4.       Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,

2)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)      niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na w/w stanowisku

6)      nieposzlakowana opinia.

 

5.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,

2)      znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych

3)      zdolność do interpretacji i stosowania prawa,

4)      preferowane doświadczenie/staż pracy w administracji samorządowej,

5)      dobra znajomość obsługi komputera/urządzeń biurowych,

6)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,

7)      umiejętność pracy pod presją czasu,

8)      komunikatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,

9)      odpowiedzialność, terminowość, dokładność, kreatywność,

10)  mile widziane doświadczenie w korzystaniu z programu Sygnity,

 

6.      Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń wychowawczych,

2)      prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych, w tym przygotowywanie decyzji,

3)      sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

4)      sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

5)      prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

6)      udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń wychowawczych,

7)      współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikowania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

8)      tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,

9)      prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

10)  wprowadzanie wniosków do systemu Sygnity,

11)   obsługa systemu teleinformatycznego Emp@tia.

12)  wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminów.

 

 

 

7.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z  dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)      dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, [kserokopie dyplomów uczelni]

5)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy, itp.,

6)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na pracę na w/w stanowisku,

9)      oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 922 zm),

10)  kandydat będący osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 

 

8.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych” należy składać w zamkniętej kopercie – osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko, w pokoju nr 16,  w terminie do dnia 28 września 2017r.  (decyduje data wpływu do OPS).

1)      Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Pani Magdalena Buzalska –Maltz  –tel. 95 761 78 86

2)      Za datę złożenia aplikacji uważa się datę wpływu przesyłki do Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

3)      O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

4)      Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku OPS w Drezdenku,

6)      Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych będą komisyjne niszczone lub odsyłane.

 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ Hanna Bogała

 

 

Załączniki

załaczniki (13.4kB) Zapisz dokument  

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".